GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van Crindel. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als je gebruik maakt van de website van Crindel. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren je over jouw rechten en plichten. Lees deze zorgvuldig door voordat je Crindel gaat gebruiken.

Je kunt de Gebruiksvoorwaarden ook inzien op het hoofdkantoor van Crindel of Crindel kan je de Gebruiksvoorwaarden toesturen op jouw verzoek Stuur hiervoor een e-mail naar info@Crindel.nl.

Wie is Crindel?
Crindel is een handelsnaam van Arcora B.V. (hierna: Crindel) en houdt zich bezig met het (onder-)houden van een website over alles met betrekking tot “wonen”. Ons doel is om de creatieveling in jou naar buiten te laten treden. En dat doen we met behulp van vernieuwende woningpresentaties, een creatieve workspace en veel input van aanbieders die je kunnen helpen om jouw woonplezier naar een nog hoger niveau te tillen. Het hoofdkantoor van Crindel bevindt zich in Almere aan de Randstad 22 – 157 (1316 BM) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70184992.

Algemeen
Op het gebruik van de Crindel website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Crindel publiceert op de Crindel website, van toepassing. Als je niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dan kun je geen gebruik maken van Crindel.

Crindel behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Crindel website en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Crindel account houders. Wanneer je na de aanpassingen gebruik blijft maken van Crindel, impliceert dit dat je deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Crindel tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met jou zijn overeengekomen.

Jouw rechten en plichten
Je zal je als gebruiker van de Crindel website in alle opzichten opstellen en gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is je onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
a. inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Crindel en/of derden;
b. het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
c. het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
d. ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is je slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is je niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crindel, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Crindel jou daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het je toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Crindel, waarbij de website binnen de kaders van Crindel verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kun je richten aan info@Crindel.nl.

In het geval je je niet houdt aan voorgenoemd toegestane gebruik, behoudt Crindel zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op jou te verhalen.

Materiaal
Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Crindel geef je Crindel toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Crindel.

Crindel heeft het recht om jouw materiaal te verwijderen indien Crindel via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat Crindel met uw persoonlijke gegevens om?
In het Privacybeleid kun je lezen waarvoor Crindel de gegevens gebruikt die over jouw worden verzameld op deze website en hoe je deze gegevens kunt opvragen, wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vind je meer informatie over de cookies die Crindel gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de website(s) van Crindel en niet op andere websites waarvoor op de Crindel website links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Crindel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Crindel zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Crindel is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via
cookies. Crindel is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Crindel websites worden aangeboden.

Crindel is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet
indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Crindel.

Crindel garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Crindel garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Crindel garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij je aan om contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar, sponsor, specialist). Crindel is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die je ontleent aan Crindel. Je vrijwaart Crindel tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te)
hebben geleden als gevolg van:
a. het gebruik van informatie op een (of meerdere) Crindel website(s) die door jou of door in jouw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
b. die anderszins verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van de Crindel websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?
Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Vragen?
Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Crindel op te nemen.

Crindel B.V.
Randstad 22 – 157
1316 BM Almere

info@Crindel.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn aangepast op 1 september 2018.

Menu
Crindel WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp