ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ARCORA B.V. H.O.D.N. CRINDEL
VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN EN PRODUCTEN AAN CONSUMENTEN

“Crindel: Find a house / make a home / het meest complete online woonplatform”

 

 

Artikel 1: Definities
Onder de begrippen in deze algemene voorwaarden wordt het volgende verstaan:

Algemene Voorwaarden – deze algemene voorwaarden;

Adverteerder(s) – een partij die via Crindel reclame maakt voor eigen producten of diensten;

Cliënt – de partij (Specialist en/of Makelaar en/of Stylist en/of Adverteerder) met wie Crindel een Overeenkomst aangaat of is aangegaan, die producten, digitale inhoud en/of diensten aanbiedt aan Klanten via de website van Crindel;

Klant – de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteit. De Klant die via de website van Crindel aankopen doet van de Cliënten van Crindel. De Klant verwerft producten, digitale inhoud en/of diensten in verband met een Overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Crindel worden geleverd of door de Cliënten van Crindel op basis van een afspraak tussen Crindel en die Cliënt;
Crindel – Crindel is een handelsnaam van Arcora B.V. (hierna: Crindel) en houdt zich bezig met het (onder-)houden van een website over alles met betrekking tot “wonen”. Het hoofdkantoor van Crindel bevindt zich in Almere aan de Randstad 22- 157, (1316BM) en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70184992.

Dienst – alle werkzaamheden die voorwerp zijn van een Overeenkomst of (andere) rechtsverhouding tussen Crindel en de Cliënt, alsmede alle daarbij vervaardigde materialen en resultaten die aan de Cliënt daarbij worden geleverd;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat het mogelijk maakt voor de Klant of Crindel om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Makelaar – een partij die gratis zijn woningbestand plaatst op de website van Crindel;

Offline – het verrichten van (rechts)handeling(en) op iedere wijze anders dan via het internet;
Online – het verrichten van (rechts)handeling(en) via het internet zonder dat sprake is van persoonlijke communicatie tussen partijen;
Overeenkomst – de afspraken tussen Crindel en de Cliënt op grond waarvan Crindel Diensten aan de Cliënt levert;

Overeenkomst op afstand – een overeenkomst die tussen de Cliënt en de Klant wordt gesloten in het kader van een door Crindel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Specialist – een partij die via Crindel een unieke kans heeft om gemakkelijk in contact te komen met zijn doelgroep door projecten te plaatsen in zijn persoonlijke digitale portfolio;

Stylist – een partij die via Crindel adviezen aanbiedt op het gebied van interieur;

Technieken voor communicatie op afstand – dat partijen gebruik maken van een middel om het sluiten van een overeenkomst plaats te laten vinden, zonder dat de Klant en de Cliënt in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
Website – de door Crindel geëxploiteerde (URL: www.crindel.nl) en nog te exploiteren website(s), de daaraan verbonden e-mail(notificatie), applicaties en andere vormen van publicatie in diverse media.

 

Artikel 2: Algemeen

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op iedere offerte en Overeenkomst op afstand, betreffende de levering door Crindel van producten, digitale inhoud en/of diensten, middels een de Cliënt, aan of ten behoeve van een Klant, ongeacht of die mondeling, schriftelijk, elektronisch of anderszins zijn gedaan of tot stand zijn gekomen.

2.2  Indien tussen de Klant en Crindel Online een Overeenkomst op afstand wordt gesloten, dient voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze Algemene Voorwaarden  aan de Klant ter beschikking te worden gesteld zodat deze door de Klant op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit – om welke reden dan ook – niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg kennis kan worden genomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze zullen worden toegezonden.

2.3  Indien specifieke product- en of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, naast de onderhavige algemene voorwaarden, zullen deze algemene voorwaarden voorrang hebben. Bij tegenstrijdigheid van een bepaling in de Overeenkomst op afstand met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst op afstand.

2.4  Indien deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze Algemene Voorwaarden en die geen onverbindendverklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.

Artikel 3: De Overeenkomst

3.1  De Overeenkomst op afstand komt tot stand op het moment dat De Klant het aanbod aanvaardt en akkoord gaat met de toepasselijke voorwaarden.

3.2  De Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Het aanbod is voorzien van voldoende omschreven details zodat de Klant de producten, digitale inhoud en/of de diensten goed kan beoordelen. Indien Crindel of de Cliënten gebruik maken van afbeeldingen van de producten, digitale inhoud en/of diensten, is dat een voorstelling van hoe de producten, digitale inhoud en/of diensten er in werkelijkheid uitzien. Crindel is niet gebonden aan klaarblijkelijke fouten in het aanbod.

3.3  Het aanbod bevat informatie waardoor het voor de Klant duidelijk is welke rechten en verplichtingen hij heeft bij het aanvaarden van het aanbod.3.4 Bij de aanvaarding van het aanbod door de Klant langs elektronische weg, dient Crindel onmiddellijk langs elektronische weg de aanvaarding van het aanbod te bevestigen. Gedurende de periode waarbij een bevestiging van ontvangst van de aanvaarding uitblijft, is de Klant gerechtigd om tot ontbinding van de Overeenkomst op afstand over te gaan.

3.4  Indien tussen Crindel en de Klant Online een Overeenkomst op afstand wordt gesloten, draagt Crindel zorg voor maatregelen ten aanzien van de beveiliging van data van de Klant. Voor elektronische betalingen heeft Crindel passende veiligheidsmaatregelen getroffen.

3.5  Crindel kan onderzoek doen naar de vraag of een Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede of het verantwoord is de Overeenkomst op afstand met de Klant aan te gaan. Crindel zal daarbij de wettelijke kaders in acht nemen. Heeft Crindel op grond van dit onderzoek gerechtvaardigde gronden om het aangaan van de Overeenkomst op afstand te weigeren, dan staat het Crindel vrij om – gemotiveerd – tot weigering van een aanbod over te gaan.

3.6  Indien sprake is van een maatwerkproduct of product met langere levertijd dan 7 dagen na bestelling, zal dit op de website bij het product worden aangegeven. In dat geval dient het product afzonderlijk te worden afgerekend.

3.7  Uiterlijk bij de levering van het product, digitale inhoud en/of de dienst aan de Klant, zal Crindel de hierna genoemde informatie toezenden, zodat de Klant deze informatie kan opslaan op een duurzame gegevensdrager:

 1. het adres van Crindel waar de Klant de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen;
 2. de mogelijkheid voor de Klant om al dan niet gebruik te maken van het herroepingsrecht;
 3. eventuele informatie over garanties en service;
 4. de prijs van het product, digitale inhoud en/of de dienst, inclusief eventuele verschuldigde belastingen;
 5. de wijze van betaling of uitvoering van de Overeenkomst op afstand;
 6. de vereisten voor opzegging en ontbinding van de Overeenkomst op afstand.

Artikel 4: Herroepingsrecht

4.1  Alle aanbiedingen op de website van Crindel zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de Klant een vrijblijvend aanbod van Crindel heeft aanvaard, heeft Crindel het recht het aanbod uiterlijk twee (2) werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

4.2  De Klant heeft het recht gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het product de Overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant dient binnen deze veertien (14) dagen het retour aan te melden bij Crindel. Crindel mag de Klant vragen naar de reden van herroeping, maar de Klant is niet verplicht te melden wat de reden van retourneren is. Na de ontbinding van de Overeenkomst heeft de Klant nogmaals veertien (14) dagen om het product retour te sturen.

4.3  De klant kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag direct na de dag waarop de overeenkomst is gesloten.

4.4  De Klant is verantwoordelijk voor het aanwenden van het herroepingsrecht volgens de overeengekomen voorwaarden. Indien het voor de Klant mogelijk is om van zijn herroepingsrecht gebruik te maken, stuurt Crindel onmiddellijk een ontvangstbevestiging langs elektronische weg naar de Klant.

4.5  Crindel vergoedt alle betalingen van de Klant, onverwijld doch binnen veertien (14) dagen volgend op de dag waarop de Klant de herroeping meldt, mits het product in goede orde retour is ontvangen. Crindel gebruikt voor terugbetaling hetzelfde bankrekeningnummer van de Klant die hij heeft gebruikt voor het doen van de betaling(en) van het product. Aan deze terugbetaling zijn geen kosten verbonden voor de Klant.

4.6  Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal het product – zoveel mogelijk – in zijn oorspronkelijke staat aan Crindel geretourneerd worden. Hierbij zal de Klant de nodige zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van het product. Tijdens de bedenktijd en bij terugzending zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De Klant zal het product niet verder gebruiken, of uitpakken, dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen, zoals de Klant zou doen als hij het product zou inspecteren voor aankoop in een winkel. Houdt de Klant zich niet aan vorenstaande regels, dan zal deze aansprakelijk zijn voor de waardevermindering van het product.

4.7  Crindel is gerechtigd producten en diensten uit te sluiten van het herroepingsrecht, doch slechts indien Crindel dit klaarblijkelijk voor het aangaan van de Overeenkomst op afstand heeft laten weten aan de Klant. Het gaat dan om:

 1. producten en/of diensten waarvan de prijs constant onderhevig is aan fluctuaties op de economische markt, die Crindel niet kan voorzien;
 2. nadat de Dienst volledig is volbracht, doch slechts indien de Klant uitdrukkelijk heeft laten weten dat hij ervan op de hoogte is dat hij uitgesloten wordt van het herroepingsrecht, zodra Crindel de Overeenkomst op afstand heeft uitgevoerd;
 3. producten die snel bederven, of een beperkte houdbaarheid kennen;
 4. diensten die verlopen na een bepaalde datum;
 5. kranten, tijdschriften of magazines, tenzij het een abonnement hierop betreft;
 6. producten die op maat voor de klant worden ontwikkeld/gemaakt;
  1. Wordt door de Klant gebruik gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt deze dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. In de opdrachtbevestiging zal tevens een link worden gevoegd naar het herroepingsformulier. De klant logt voor het herroepen van een levering in op zijn account bij Crindel. Aldaar vindt de klant het herroepingsformulier dat bij de geleverde zaak hoort. Door het formulier in te vullen en aan Crindel toe te zenden (hetgeen automatisch via het account van de klant verloopt) wordt gebruik gemaakt van het herroepingsrecht. Betreft de herroeping een fysieke zaak die retour geleverd dient te worden, dan dient voor retourzending de naam van de Cliënt en diens adres, zoals op het herroepingsformulier vermeld staan, op de verpakking gemeld te worden. Tevens kan het adreslabel uitgeprint worden.

 1. Binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag van ontvangst, zendt de Klant het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer, tenzij de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

Artikel 5:   Kosten Herroepingsrecht en verplichtingen Cliënt

 

 1. De Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de Klant deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de Klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

 1. Indien de Klant herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de Klant de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 1. De dienst of levering die, op uitdrukkelijk verzoek van de Klant, al heeft plaatsgevonden gedurende de bedenktijd mag in rekening worden gebracht bij de Klant. Dit is slechts anders indien de Cliënt de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt.

 1. De Klant draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd, of hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming, of de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de Klant te bevestigen.

 1. Als de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 1. Crindel stuurt na ontvangst van de melding van het herroepingsrecht onverwijld een digitale ontvangstbevestiging.

 1. De Cliënt vergoedt alle betalingen van de Klant, inclusief eventuele leveringskosten door de Cliënt in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Klant hem de herroeping meldt. Tenzij de Cliënt het product zelf afhaalt, mag de Cliënt wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen.

 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Klant heeft gebruikt, tenzij de Klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 1. Als de Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 6: Uitvoering van Diensten

6.1  Crindel en de Cliënt zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen om het product en/of de dienst conform de overeengekomen specificaties en binnen de overeengekomen termijn te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen als richtlijn en zijn nimmer fataal.

6.2  Crindel en diens Cliënten zullen erop toe zien dat producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst en overeenkomen met hetgeen in de specificaties bij het aanbod vermeld stonden. Producten en diensten zullen voldoen aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid overeenkomstig hetgeen de Klant daarvan mag verwachten. Crindel garandeert niet dat de door haar te leveren diensten en/of producten foutloos zullen zijn, een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van de Klant, noch dat zij geschikt zijn voor het door de Klant beoogde doel, althans niet anders dan in alle redelijkheid kan worden verwacht overeenkomstig de gestelde specificaties in het aanbod.

6.3  Crindel zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de Website te bieden.

6.4  Crindel is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken voor het uitvoeren van bijvoorbeeld onderhoud, of het verrichten van aanpassingen aan de Dienst en/of Website, zonder dat hierdoor enig recht van de Klant op schadevergoeding jegens Crindel ontstaat.

6.5  Crindel is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van diensten van derden.

 

Artikel 7: Prijs en betaling

7.1 Gedurende de periode dat een product en/of dienst wordt aangeboden, is het niet toegestaan voor Crindel om de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten te verhogen, tenzij er sprake is van veranderende belastingtarieven. Voorts kan Crindel doen besluiten tot prijswijzigingen over te gaan indien de prijzen onderhevig zijn aan fluctuaties op de economische markt, die Crindel niet kan voorzien. In dat geval kan gewerkt worden met variabele prijzen. Bij het aanbod wordt dat dan gemeld, waarbij tevens de richtprijzen worden vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijs verhogingen na die tijd zijn alleen toegestaan indien de cliënt dit heeft bedongen en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, of als de Klant bij zo een prijsverhoging de overeenkomst kan opzeggen met ingang van de dag waarop die prijsverhoging gaat spelen.

7.2 Alle prijzen en tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.3 Alle betalingen geschieden via de onlinedienst van Crindel. Pas na betaling neemt Crindel de gegeven opdracht in behandeling en zal voor verzending zorg gedragen worden. De factuur wordt met de opdrachtbevestiging meegestuurd.

7.4  Indien de Klant niet op tijd betaald heeft, is de overeenkomst op afstand van rechtswege ontbonden, zonder dat Crindel daar nog nadere acties toe dient te ondernemen. Voor zover dat niet meer mogelijk is heeft te gelden dat Crindel de Klant in dat geval zal aanmanen en nogmaals 14 dagen gelegenheid zal bieden tot betaling over te gaan. Volgt betaling daarop nog niet dan zal de Klant wettelijke rente verschuldigd zijn en mag Crindel de buitengerechtelijke kosten in rekening brengen, met een minimum van € 40,-.

7.5  De Klant is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling, verrekening of aftrek van verschuldigde bedragen. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Crindel te melden.

Artikel 8: Levering

8.1  Crindel en diens Cliënten zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Crindel, of diens Cliënten leveren aan het adres dat de Klant aan Crindel heeft opgegeven.

 1. Crindel zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 1. Indien de overeenkomst wordt ontbonden door de Klant op grond van het vorige lid, zal de Cliënt het bedrag dat de Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Crindel tot het moment van bezorging aan de Klant of een vooraf aangewezen en aan Crindel bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

 1. Voor het leveren van producten is de Klant bezorgkosten verschuldigd. Deze bezorgkosten verschillen per Cliënt en per product. De bezorgkosten zullen bij bestelling en voor betaling duidelijk in zicht zijn gebracht bij de Klant.

Artikel 9: Duurtransacties

9.1  De Klant kan met een Cliënt van Crindel ook duurovereenkomsten aangaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Het kan dan gaan om het geregeld leveren van producten of diensten.

9.2  Een overeenkomst voor bepaalde tijd mag niet stilzwijgend verlengd of vernieuwd worden voor bepaalde duur, tenzij het gaat om het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften, een dergelijke overeenkomst mag stilzwijgend verlengd worden  voor een bepaalde duur van telkens maximaal drie maanden, waarbij de Klant die verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De overeenkomst voor bepaalde tijd mag alleen voor onbepaalde tijd stilzwijgend worden voortgezet indien de Klant te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand, tenzij het gaat om het afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften, in dat geval mag een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden worden gehanteerd.

9.3  De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan steeds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Is sprake van een overeenkomst voor de duur dan meer dan een jaar, dan mag de Klant deze overeenkomst na een jaar te allen tijde opzeggen met een termijn van ten hoogste één maand.

Artikel 10: Klachtenregeling

10.1 Bij klachten kan de Klant zich wenden tot Crindel via de klachtenprocedure.

10.2 Indien de Klant een klacht heeft over de uitvoering van de Overeenkomst op afstand, dient de Klant binnen een redelijke termijn nadat de gebreken zijn opgemerkt, de klacht duidelijk te omschrijven en in te dienen bij Crindel. Als redelijke termijn zal in ieder geval te gelden hebben klachten die binnen twee weken na het ontstaan van de klacht bij Crindel worden gemeld.

10.3 De bij Crindel binnengekomen klachten worden in behandeling genomen en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst voorzien van een reactie. Indien de klacht een langere behandelingstijd nodig heeft, wordt door Crindel uiterlijk binnen veertien (14) dagen gereageerd met een inschatting wanneer de Klant een meer uitgebreide reactie kan verwachten.

10.4 De Klant dient Crindel een termijn van vier (4) weken te geven om de klacht gezamenlijk op te lossen. Indien deze termijn verstrijkt, dan staat het de Klant vrij om het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de Overeenkomst(en) op afstand tussen Crindel en de Klant, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of anderszins tussen partijen zijn ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Crindel B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 70184992. Deze Algemene Voorwaarden voor Elektronische diensten van Crindel zijn onder voornoemd registratienummer gedeponeerd op 01-05-2021 te Almere.

Menu
Crindel WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp