ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ARCORA B.V. H.O.D.N. CRINDEL
VOOR HET LEVEREN VAN (ELEKTRONISCHE) DIENSTEN

“Crindel: Find a house / make a home / het meest complete online woonplatform”

Artikel 1: Definities
Onder de begrippen in deze algemene leveringsvoorwaarden wordt het volgende verstaan:

Algemene leveringsvoorwaarden – deze algemene voorwaarden;
Adverteerder(s) – De zakelijke partij die adverteert op ons woonplatform;

Advertentie(s) – beeld-, tekst-, geluid- of filmmateriaal, waaronder mede wordt aangemerkt: (bedrijfs)vermeldingen, beeldmerk, logo, zoekresultaten, e-mailadressen, banners of buttons, en (hyper)links, die door Crindel worden getoond in de overeengekomen media;
Cliënt – de partij (Specialist en/of Makelaar en/of Adverteerder) met wie Crindel een Overeenkomst aangaat of is aangegaan;
Dienst – alle werkzaamheden die voorwerp zijn van een Overeenkomst of (andere) rechtsverhouding tussen Crindel en Cliënt, alsmede alle daarbij vervaardigde materialen en resultaten die aan Cliënt daarbij worden geleverd;
Crindel –. Crindel is een handelsnaam van Arcora B.V. (hierna: Crindel) en houdt zich bezig met het (onder-)houden van een website over alles met betrekking tot “wonen”. Het hoofdkantoor van Crindel bevindt zich in Almere aan de Markerkant 13 10, (1314AN) Almere en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 70184992.

Intellectuele eigendomsrecht – alle auteursrechten, merkrechten, databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, naburige rechten en rechten op know how en eenlijnsprestaties;
Makelaar – een partij die gratis zijn woningbestand plaats op de website van Crindel;

Offline – het verrichten van (rechts)handeling(en) op iedere wijze anders dan via het internet;
Online – het verrichten van (rechts)handeling(en) via het internet zonder dat sprake is van persoonlijke communicatie tussen partijen;
Overeenkomst – de afspraken tussen Crindel en Cliënt op grond waarvan Crindel Diensten aan Cliënt levert;
Specialist – een partij die via Crindel een unieke kans heeft om gemakkelijk in contact te komen met zijn doelgroep door projecten te plaatsen in zijn persoonlijke digitale portfolio;

Website – de door Crindel geëxploiteerde (URL: www.crindel.nl) en nog te exploiteren website(s), de daaraan verbonden e-mail(notificatie), applicaties en andere vormen van publicatie in diverse media.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds van toepassing op iedere offerte, en Overeenkomst betreffende de levering door Crindel van Diensten aan of ten behoeve van Cliënt, ongeacht of die mondeling, schriftelijk elektronisch of anderszins zijn gedaan of tot stand gekomen. Afwijkende afspraken hebben slechts werking voor zover zij schriftelijk zijn vastgelegd. De toepasselijkheid van enige algemene en/of specifieke voorwaarden of beding(en) van Cliënt worden door Crindel uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien Cliënt een vrijblijvend aanbod van Crindel heeft aanvaard, heeft Crindel het recht het aanbod uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

2.3 Crindel behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen.

De gewijzigde algemene voorwaarden zullen behoorlijk bekend gemaakt worden door publicatie op de Website. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het regelmatig herlezen van de algemene voorwaarden op de Website.

Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na publicatie op de Website. Indien Cliënt niet instemt met de wijziging, heeft zij het recht de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen of indien het een Overeenkomst betreft, die Online tot stand is gekomen, deze Online stop te zetten tegen de datum waarop de wijziging intreedt. Als na bekendmaking van de gewijzigde algemene voorwaarden de Overeenkomst wordt verlengd of Cliënt een rechtsverhouding met Crindel aangaat, wordt Cliënt geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard en is Cliënt daaraan gebonden.

2.4 Bij tegenstrijdigheid van een bepaling in de Overeenkomst met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.

2.5 Indien deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn, die in strekking en werking het meest aansluit bij de onverbindend verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelten van) deze Algemene Voorwaarden en die geen onverbindend verklaring rechtvaardigt en niet vernietigbaar is.

Artikel 3: Uitvoering van Diensten

3.1 Cliënt zal de voor de uitvoering van de Diensten benodigde informatie, materialen en gegevens aan Crindel tijdig – doch uiterlijk vijf werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen publicatiedatum – ter beschikking stellen volgens de (technische) eisen van Crindel[1]. Crindel behoudt zich het recht voor deze (technische) eisen gedurende de Overeenkomst te wijzigen. Crindel zal Cliënt van een dergelijke wijziging op de hoogte stellen.

3.2 Crindel behoeft de juistheid en volledigheid van door Cliënt of derden aangeleverde materialen, gegevens en informatie niet te controleren.

3.3 Crindel zal zich inspannen de Dienst conform de overeengekomen specificaties en binnen de overeengekomen termijn te leveren. Alle opgegeven termijnen dienen als richtlijn en zijn nimmer fataal.

3.4 Crindel garandeert niet dat de door haar te leveren Diensten foutloos zullen zijn, een bepaald resultaat zullen bewerkstelligen, voldoen aan de specifieke eisen van Cliënt, noch dat zij geschikt zijn voor het door Cliënt beoogde doel. Crindel garandeert niet dat de Diensten ononderbroken zullen werken, vrij zijn van virussen en fouten en/of gebreken en dat gebreken verholpen kunnen worden. Indien Crindel onvolkomenheden heeft veroorzaakt, zal Crindel deze onvolkomenheden naar beste vermogen herstellen, mits de daarvoor benodigde gegevens en informatie beschikbaar zijn.

3.5 Crindel zal zich inspannen om een optimale beschikbaarheid van de Website te bieden. Crindel mag ook zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt a) wijzigingen of verbeteringen aanbrengen in de Website, inbelpunten of interfaces, en b) de beschikbaarheid van de Website onderbreken of het gebruik ervan beperken ten behoeve van onderhoud, wijzigingen of anderszins.

Crindel is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het uitoefenen van deze bevoegdheden, noch voor andere (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van Website.

3.6 Crindel is gerechtigd de Diensten (tijdelijk) op te schorten en/of het gebruik ervan te beperken, indien Cliënt een verplichting jegens Crindel niet nakomt of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, zonder dat Cliënt aanspraak kan maken op schadevergoeding met betrekking tot deze maatregelen. In voorkomend geval blijft de overeengekomen vergoeding onverminderd verschuldigd.

3.7 Crindel is gerechtigd de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen of te beperken voor het uitvoeren van bijvoorbeeld onderhoud, of verrichten van aanpassingen aan de Dienst en/of Website, zonder dat hierdoor enig recht van Cliënt op schadevergoeding jegens Crindel ontstaat.

3.8 Crindel is gerechtigd voor de uitvoering van de Dienst gebruik te maken van de diensten van derden.

Artikel 4: Advertenties

4.1 Crindel is bevoegd voorafgaand aan publicatie van een (door Cliënt aangeleverde) Advertentie op de Website een voorbeeld van de te publiceren Advertentie door Cliënt te laten controleren, maar daartoe niet verplicht. Cliënt kan slechts wijzigingen verzoeken die betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de voorbeeld Advertentie of indien gegevens in de voorbeeld Advertentie niet overeenstemmen met de specificaties in de Overeenkomst. Na publicatie op de Website is het Cliënt niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Crindel hyperlinks op te nemen in de Advertentie of andere wijzigingen door te voeren aan de Advertentie.

4.2 Indien Crindel binnen drie dagen na verzending van een controle verzoek als bedoeld in artikellid 4.1 van de Algemene Voorwaarden geen inhoudelijke schriftelijke reactie van Cliënt heeft vernomen, wordt de toegezonden voorbeeld Advertentie geacht te zijn goedgekeurd door Cliënt.

4.3 Crindel is gerechtigd om zonder voorafgaande aankondiging de (door Cliënt aangeleverde) Advertentie te weigeren, te verwijderen of aan te passen, indien dat naar haar oordeel noodzakelijk is – om welke reden dan ook. In dat geval bestaat er geen enkele verplichting voor Crindel om de schade die Cliënt dientengevolge lijdt, te vergoeden.

4.4 Tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen, mag Crindel banners, buttons en andere voor reclame en promotie vatbare toepassingen voor of ten behoeve van concurrenten van Cliënt op de Website opnemen.

4.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Crindel zich het recht voor om de Advertentie te plaatsen in andere media, van rechtspersonen waarmee Crindel gelieerd is of samenwerkingspartijen van Crindel. Cliënt kan aan die plaatsing geen rechten ontlenen.

4.6 Door akkoord verklaren van de Algemene Voorwaarden wordt een gebruiksrecht verleend aan Crindel met betrekking tot al het materiaal dat ge-upload wordt door de Specialist op de Website. Crindel is het vanwege het verleende gebruiksrecht te allen tijde toegestaan om deze beeldmateriaal te hergebruiken, bijvoorbeeld ter promotie van haar producten of website. Crindel zal zorgvuldig omgaan met het gebruiksrecht en voor zover mogelijk altijd de bron vermelden.

Artikel 5: Overige verplichtingen Cliënt

5.1 Cliënt garandeert dat de door of namens hem aangeleverde gegevens als bedoeld in artikel 3.1 juist en volledig zijn en dat deze gegevens en het gebruik van de Diensten niet in strijd is met de Nederlandse wet- en regelgeving, geen inbreuk maakt op de (Intellectuele Eigendoms)rechten van derden, of anderszins onrechtmatig is.

5.2 Cliënt garandeert dat zij gerechtigd is om een Advertentie, welke op verzoek van Cliënt op de Website wordt geplaatst, te gebruiken.

5.3 Cliënt zal zich onthouden van activiteiten die Crindel kunnen benadelen.

5.4 Cliënt zal al zijn medewerking verlenen aan de uitvoering van de Diensten.

Cliënt zal zich houden aan de richtlijnen van Crindel voor het gebruik van de Diensten, die op de Website of op andere wijze behoorlijk bekend zijn gemaakt.

5.5 Het is Cliënt niet toegestaan de Dienst op een zodanige wijze te gebruiken dat het aantal clicks op een Advertentie oneigenlijk wordt beïnvloed of onjuist wordt gegenereerd of dat achter een Advertentie meerdere adverteerders worden geplaatst.

5.6 Cliënt is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde of aan een derde anderszins ter beschikking te stellen.

Artikel 6: Stopzetten, opzeggen en ontbinding

Online Overeenkomst

6.1 Indien Online een Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, vangt de Overeenkomst aan op de ingangsdatum zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst vermeldt of sprake is van stilzwijgende verlenging. Indien hiervan sprake is, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij Cliënt of Crindel de Overeenkomst Online stopzet tegen het einde van een periode.

6.2 Indien Cliënt Online een Overeenkomst, die voor bepaalde tijd is aangegaan, per direct (tussentijds) Online stopzet, is de overeengekomen vergoeding voor de volledige periode verschuldigd. Cliënt heeft in dat geval evenmin recht op restitutie van reeds voldane vergoeding(en).

Offline Overeenkomst

6.3 Indien Offline een Overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, vangt de Overeenkomst aan op de ingangsdatum zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van de oorspronkelijke periode, tenzij Cliënt of Crindel de Overeenkomst schriftelijk bij aangetekend schrijven opzegt tegen het einde van een periode. De opzegtermijn is veertien (14) dagen.

6.4 Indien Offline een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, en de Overeenkomst niet naar zijn aard en inhoud door volbrenging eindigt, kan deze door elk der partijen onder opgave van redenen schriftelijk bij aangetekend schrijven worden opgezegd met inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen.

 

 

 

Online en Offline Overeenkomsten

6.5 Elk der partijen kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekend schrijven opzeggen of indien het een Overeenkomst betreft, die Online tot stand is gekomen, deze Online stopzetten, indien de andere partij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling wordt verleend of dit is aangevraagd, indien ten aanzien van de andere partij het faillissement wordt aangevraagd, of indien de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan door samenvoeging van ondernemingen, of indien de beslissende zeggenschap over de onderneming van Cliënt wijzigt. Crindel is wegens beëindiging op grond van dit artikellid nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen vergoedingen, dan wel tot vergoeding van eventueel geleden of te lijden schade.

Opzegging door Crindel

6.6 Indien Cliënt bij het sluiten van een Overeenkomst lid is van c.q. aangesloten is bij een branchevereniging of -organisatie met welke Crindel een overeenkomst heeft gesloten en Cliënt deze hoedanigheid verliest of door de branchevereniging of -organisatie wordt geschorst, dan kan Crindel alle lopende Overeenkomsten met Cliënt met onmiddellijke ingang (schriftelijk of Online) beëindigen. Niettemin zal Cliënt zijn volledige betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst nakomen en heeft Cliënt geen recht op restitutie van reeds voldane vergoedingen.

Ontbinding

6.7 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe, indien de andere partij – na ontvangst van een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming – toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

6.8 Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 6.7 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft voldaan, zullen deze prestaties en daarmee verband houdende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die Crindel voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen Crindel ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van de vorige volzin verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 7: Prijs en betaling

7.1 Crindel mag haar tarieven door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving op een termijn van ten minste één (1) kalendermaand aanpassen.

7.2 De in artikel 7.1 genoemde prijswijziging gaat voor het eerst in op de eerste dag na verlenging van de Overeenkomst. Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Crindel aangekondigde verhoging van haar tarieven als bedoeld in artikel 7.1, is Cliënt gerechtigd binnen vijf (5) werkdagen na de in artikel 7.1 bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk of Online te beëindigen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden, onder de verplichting tot schriftelijke opgave aan Crindel van de reden van beëindiging.

7.3 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

7.4 Cliënt zal de factuur binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum betalen overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient de volledige overeengekomen vergoeding voorafgaand aan de eerste levering te zijn betaald. Crindel hoeft alsdan pas na ontvangst van het volledig verschuldigde bedrag te leveren.

7.5 Indien Cliënt niet op tijd betaald heeft, is Cliënt van rechtswege in verzuim en is Cliënt over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Cliënt na nadere aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering binnen de gestelde termijn te voldoen, komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van Cliënt. Zolang Crindel de vordering nog niet ter incasso uit handen heeft gegeven, wordt aan Cliënt een bedrag van € 25,– (vijfentwintig euro) aan administratiekosten per openstaande vordering in rekening gebracht.

7.6 Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling, verrekening of aftrek van verschuldigde bedragen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Crindel; vrijwaring

8.1 Crindel is niet aansprakelijk voor schade wegens een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming toerekenbaar is aan Crindel op grond van opzet of bewuste roekeloosheid veroorzaakt door Crindel.

De totale aansprakelijkheid van Crindel wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of anderszins is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen vergoeding (exclusief B.T.W.). Is de Overeenkomst een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen (exclusief B.T.W.) voor één jaar. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade meer bedragen dan vijfduizend euro (€ 5.000,–) per jaar voor alle schade(s) tezamen.

8.2 Onder directe schade in de zin van artikel 8.1 wordt verstaan:

(a) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;

(b) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Crindel aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze kosten op grond van artikellid 8.1 niet aan Crindel toegerekend kunnen worden;

(c) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden.

8.3 Crindel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Cliënt die al dan niet gebruik maken van de Diensten, schade verband houdende met de inschakeling van derden. Crindel is daarnaast niet aansprakelijk voor vernietiging of verlies van gegevens of documenten of voor iedere andere schade als genoemd in artikel 8.2.

8.4 De aansprakelijkheid van Crindel wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Crindel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de Diensten schriftelijk in gebreke heeft gesteld, daarbij een redelijke termijn heeft gesteld om de tekortkoming te zuiveren, en Crindel ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen blijft schieten.

8.5 Cliënt vrijwaart Crindel voor aanspraken van derde(n) voor schade die het gevolg is van het met toestemming van Crindel (mede-)gebruik door derde(n) van de door Crindel aan Cliënt beschikbaar gestelde gegevens of Diensten.

8.6 Cliënt vrijwaart Crindel voor aanspraken van derden wegens schade die gebaseerd is op de bewering dat (het gebruik van) de Dienst inbreuk maakt op enige (intellectueel eigendoms)recht van derden.

8.7 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is Crindel niet aansprakelijk buiten de gevallen genoemd in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten alle (intellectuele eigendoms)rechten op de in het kader van de Diensten door Crindel ontwikkelde en/of aan Cliënt ter beschikking gestelde producten, goederen, materialen en resultaten bij Crindel of haar licentiegevers.

9.2 Het is Cliënt niet toegestaan een aanduiding in de door Crindel ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde Diensten omtrent intellectuele of industriële eigendomsrechten zonder voorafgaande toestemming te wijzigen of te verwijderen.

9.3 Indien Crindel in opdracht van Cliënt een Advertentie vervaardigt, verkrijgt Cliënt het exclusieve gebruiksrecht om deze Advertentie te tonen op de Website.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Onder overmacht in de zin van artikel 6:75 BW wordt aan de zijde van Crindel mede verstaan: een (niet-)toerekenbare tekortkoming van de (toe)leveranciers van Crindel, werkstakingen, storingen in de verbinding met internet, storingen in het telefoonnet van de telecommunicatie aanbieder, volledige bezetting van de inbelpunten van Crindel en uitval van elektriciteit en/of een virus.

10.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de Overeenkomst buitengerechtelijk bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

11.1 De Overeenkomst(en) tussen Crindel en Cliënt, alsmede deze Algemene Voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht.

11.2 Geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden of anderszins tussen partijen zijn ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.

Crindel B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 70184992. Deze Algemene Voorwaarden voor Elektronische diensten van Crindel zijn onder voornoemd registratienummer gedeponeerd op 17-06-2019 te Almere.

[1] Het te beschikking stellen van informatie, materialen en gegevens voorafgaande aan de publicatiedatum geldt in beginsel alleen voor adverteerder(s).

Crindel WhatsApp Chat
Verstuur via WhatsApp